Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Algemene Voorwaarden iBOOD.COM

 

1. Algemeen:

Onder iBOOD wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Silver Ocean B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van iBOOD is gevestigd op het adres: Contactweg 159, 1014 BJ te Amsterdam, emailadres customerservice@iBOOD.nl, telefoonnummer 0031 20 6811388. Silver Ocean B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Haarlem, KvK-nummer 34201965, met eigen Belgisch BTW-nummer BE0895.244.474

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van iBOOD en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen iBOOD en koper. Huidige algemene voorwaarden zijn voor de klant vrij consulteerbaar op de website van iBOOD. Het registreren van de klant bij iBOOD gaat zondermeer gepaard met de kennisname en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. De bestelling gaat evenzeer gepaard met de aanvaarding van de algemene voorwaarden (Click – Wrap) . De aanvaarding van het aanbod, impliceert evenzeer de aanvaarding van de algemene voorwaarden, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van de algemene voorwaarden. Alleszins beschikt de klant over een redelijke mogelijkheid, kennis te nemen van huidige algemene voorwaarden, die duidelijk visueel waarneembaar zijn op de website van iBOOD. Huidige voorwaarden prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant. De Nederlandse versie primeert boven een vertaling van de algemene voorwaarden. De verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar). iBOOD houdt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De geldende voorwaarden zijn deze zoals geldende tijdens het ogenblik van het door de klant plaatsen van een bestelling. De gebeurlijke nietigheid van een beding, kan geenszins aanleiding geven tot een integrale nietigheid van de ganse algemene verkoopsvoorwaarden van iBOOD.

3. De bestelling en de levering

3.1 Het plaatsen van een bestelling en het realiseren van de koop, geschiedt door het doorlopen van de verrichtingen op de website. Elke stap dient door de klant/koper te worden bevestigd. De bestelling wordt middels de identiteitsgegevens zoals ingevoerd door de klant, elektronisch bevestigd. Deze bevestiging behelst een beschrijving van het aangekochte goed(eren) met kenmerken en verwijzing naar huidige algemene voorwaarden.

3.2 De levering door iBOOD geschiedt conform het door de klant aanvaarde aanbod. iBOOD is echter niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen in het aanbod en het komt haar toe een levering niet uit te voeren indien bij de presentatie van het verkochte goed de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout werd gemaakt met dien verstande dat i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in alle redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat iBOOD die zaak met die eigenschappen voor die prijs of tegen die welbepaalde voorwaarden zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 Prijzen: Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000), inclusief verwijderingsbijdragen.

3.4 Afzetgebied: iBOOD voert leveringen uit in: Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk en Polen.

3.5 Leverings- transportkosten: Alle prijzen van de zaken op de site zijn exclusief leverings-transportkosten. De leverings-transportkosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld. De leverings-transportkost kan variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte. De leveringskost geschiedt bij vrije prijsbepaling. De klant is evenzeer gehouden tot de verschuldigde douanekosten en/of alle andere administratieve kosten die de levering met zich meebrengt.

3.6 Levering en levertijd: De door iBOOD opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De klant komt het recht toe de bestelling te annuleren, indien de levering niet geschiedt binnen de 30 dagen. iBOOD is geenszins gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge niet tijdige levering. Weliswaar zal iBOOD de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te leveren. Levering geschiedt nadat de betaling door iBOOD is ontvangen en voorzover de goederen voorradig zijn.iBOOD is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering ingevolge laattijdige levering door haar leverancier. Vertraging ingevolge fouten/nalatigheid door de transporteur kan iBOOD niet worden toegerekend. Vertraging in de levering is mogelijk, indien iBOOD de klant benadert om de juistheid van de bestelling te verifiëren. Om gebeurlijke vertraging te vermijden dient de klant bij de registratie de juiste identiteitsgegevens en leveringsadres te vermelden.

3.7 iBOOD zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van iBOOD. iBOOD is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden dan door iBOOD gedragen.

Betaling

4.1 iBOOD biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

4.2 Creditcard (Mastercard, Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

4.3 Sofortbanking: Sofortbanking is een online betaalmethode die in verschillende landen in Europa actief is, waaronder België en Nederland. Wanneer je Sofortbanking selecteert als betaalmethode wordt je via de Payment Service Provider Ogone doorgestuurd naar het beveiligde platform van Sofortbanking. Vervolgens kun je, je eigen bank selecteren en eenvoudig je bestelling afronden. Nadat je de betaling hebt afgerond zie je direct of de betaling geslaagd is en wordt de betaling ook direct door de bank verwerkt.

4.4 PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPal-account geld overmaken. Per aanbieding is het de keus aan iBOOD om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.

4.5 iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.

4.6 Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.

4.7 Rembours: Nederlandse klanten kunnen bij hun bestelling ook voor Rembours als betaalmethode kiezen. Wanneer deze betaalmethode wordt gekozen, dan kan het gehele bedrag betaald worden bij aflevering. Let wel: Bij bestelling onder Rembours kunnen naast de verzendkosten, extra transactiekosten in rekening gebracht worden. Deze staan vermeldt bij het plaatsen van uw bestelling.

4.8 iBOOD kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleuze manipulatie van het betalingssysteem, zoals verkozen door de klant/koper. In het geval van fraude zal de klant/koper zich dienen te richten tot zijn financiële instelling en/of de aanbieder van het betalingssysteem.

4.9 Van zodra de bestelling werd aanvaard, zal de bankrekening van de koper gedebiteerd worden. Indien de rekening van de koper niet gedebiteerd kan worden, behoudt iBOOD zich het recht voor, hetzij de uitvoering van de verkoop te eisen door nieuwe betaling te verzoeken, hetzij de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper, waarbij een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan minimum 15% van de koopwaarde t.t.v. administratie kost en derving.

5. De garantie op de bestelde en geleverde goederen door iBOOD reikt uitsluitend tot de garantie zoals verleend door haar eigen leveranciers. iBOOD zal niet aansprakelijk zijn in het geval van niet uitvoering of in het geval van gebrekkige uitvoering van het contract ingevolge een verzuim of foutief handelen door de koper. Alleszins zal de verantwoordelijkheid van iBOOD beperkt zijn tot de teruggave van de prijs van het aangekochte goed.

iBOOD zal met alle middelen trachten de werking van haar internet-dienst zonder storingen te garanderen. Het komt iBOOD toe de omvang en functionaliteit van de website te wijzigen/onderhouden. iBOOD zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onderbreking en/of verstoring van de aangeboden diensten, voor verlies van gegevens of het verspreiden van een virus.

6. Verzakingrecht

6.1 Gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres, is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe dient de koper binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aan te melden via hun persoonlijk account op de website van iBOOD.com. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het goed komen voor rekening van de koper. Indien de koper tijdig gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van het door hem/haar aan iBOOD betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 14 dagen nadat retourzending van de annulering of ontbinding is ontvangen door iBOOD, dan wel afleverbewijs kan worden overhandigd. De gebeurlijke retourkosten worden in mindering gebracht van de terug te betalen prijs. Art. 46 Wet Marktpraktijken luidt alleszins als volgt: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst".

6.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop iBOOD geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; c) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) abonnementen van kranten en tijdschriften e) op maat gemaakte goederen.

6.3 Het bepaalde in artikel 6.1 geldt voorts niet in geval van diensten:
- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde (verval) datum of bepaalde periode is bepaald.
- betreffende weddenschappen en loterijen

6.4 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan iBOOD retourneren. De kosten van de retour zijn ten laste van de consument-koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De consument-koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht.

6.5 De aankopen die geschieden door personen/rechtspersonen/handelaars die niet ressorteren onder de wet van 6 april 2010, genieten niet van de bepalingen vervat in artikel 6.1 t.e.m. 6.4. Voor wat betreft deze categorie van verkopers, is het gemeen recht (art. 10) van toepassing.

6.6 U kunt annuleren via uw Mijn iBOOD account. Indien gewenst kunt u ook mailen naar klantendienst@ibood.be, bellen naar telefoonnummer 0031 20 6811388 of gebruik maken van het aanvraagformulier voor annulering (klik op formulier) en deze opsturen naar iBOOD.COM, t.a.v. Klantendienst, o.v.v. annuleringsaanvraag, Contactweg 149-2, 1014 BJ Amsterdam, Nederland.

6.7 In geval van een niet fysiek product heeft koper veertien dagen bedenktijd na bevestiging van de overeenkomst.

6.8 De kosten voor het retour sturen van een annulering zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode.

6.9 iBOOD betaalt het te restitueren bedrag, uiterlijk 14 dagen nadat kopers beroep op herroeping van de overeenkomst bij iBOOD is ontvangen, terug op het door koper op te geven rekeningnummer tenzij Koper explictiet wenst terugbetaald te worden via dezelfde betaalmethode als het moment van bestellen. Betalingen gedaan met Ideal, PayPal (beperkte termijn), Sofortbanking, Bancontact/Mr.Cash en Rembours kunnen enkel via bankrekening terugbetaald worden.

7. Overmacht: iBOOD is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien iBOOD haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door iBOOD kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities )kunnen leveren aan iBOOD. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan iBOOD betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Persoonsgegevens

8.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door iBOOD nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van iBOOD.

8.2 iBOOD zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal iBOOD dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.

iBOOD blijft eigenaar van haar intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.

9. Geschillen en toepasselijk recht: De Rechtbank van de woonplaats van de koper is bevoegd om een geschil te beslechten. Het materiële recht van de staat van de woonplaats van de koper/consument is van toepassing.