Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 tj. ze zm.), do zadań własnych gminy należy odbiór odpadów komunalnych oraz ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które przyjmować muszą m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają poszczególne gminy m.in. na stronie internetowej urzędu gminy. Wykaz punktów odbioru sprzętu można znaleźć także na stronie internetowej http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj.
5. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny może zawierać substancje, mieszaniny i części składowe wysoce szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Zakazane jest jego umieszczanie razem z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny należy przekazać podmiotowi uprawnionemu do jego odbioru.
6. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny stanowi źródło cennych surowców, które można ponownie wykorzystać. W świetle powyższego Klienci powinni dysponować zużytym sprzętem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ochrony środowiska, aby ich gospodarstwa domowe przyczyniały się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.