Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Regulamin sklepu internetowego iBOOD

Regulamin sklepu internetowego iBOOD

§1 Postanowienia ogólne
1. Serwis iBOOD to europejska platforma transakcji zawierająca największą liczbę ofert jednodniowych. iBOOD w Polsce prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ibood.pl („Sklep iBOOD"). Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu iBOOD, w których iBOOD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302432 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, posiadająca REGON 300787960 i NIP 779-23-29-907 (zwana dalej „iBOOD") jest sprzedawcą, a zarejestrowany użytkownik iBOOD (zwany dalej „Klientem") jest kupującym.
3. Zarejestrowanym użytkownikiem iBOOD jest osoba posiadająca konto w Serwisie iBOOD prowadzonym przez Silver Ocean B.V spółkę niderlandzką z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Contactweg 159, 1014 BJ Amsterdam, Holandia (zwaną dalej: "Spółką").

§2 Przyjęcie i realizacja zamówienia
1. Klient, składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, składa iBOOD ofertę nabycia zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez iBOOD wraz adresem dostawy oraz danymi do faktury VAT. Powyższy email nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji: a) w przypadku wyboru sposobu płatności jako płatności online – w terminie uznania środków na rachunku iBOOD; b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze - w terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania zamówienia.
4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są niedostępne, jeżeli będzie to czwarte zamówienie tego samego produktu (po 4 sztuki każde), w tym samym dniu lub z innej ważnej przyczyny. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie iBOOD są technicznie wyświetlane na stronie internetowej.
5. Jeżeli iBOOD nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności produktu, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia oraz zwróci mu wszystko, co otrzymał bez zbędnej zwłoki.

§3 Ceny
1. Ceny produktów są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Możliwa jest dostawa produktu w więcej niż jednej przesyłce. Jeżeli nastąpi to z przyczyn leżących po stronie iBOOD, dodatkowe koszty dostawy poniesie iBOOD.

§4 Koszty dostawy
Aktualne koszty dostawy są umieszczone na stronie Sklepu iBOOD w sekcji FAQ.

§5 Dostawa i czas dostawy
Dostawy na terenie Polski dokonuje firma przewozowa. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia jego dostawy, chyba że z opisu produktu wynika inaczej.
iBOOD za pośrednictwem firmy przewozowej ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

§6 Płatności
1. Płatność ceny produktu oraz kosztów dostawy może być dokonana w następujący sposób:
- płatność on-line;
- płatność przy odbiorze.
2. W przypadku płatności przy odbiorze, jeżeli Klient nie odbierze zamówionego produktu mimo powtórnego zawiadomienia, Sklep iBOOD obciąży kosztami dostawy Klienta.

§7 Gwarancja, rękojmia (niezgodność z umową), reklamacje, zwroty
1. Produkty sprzedawane przez iBOOD są fabrycznie nowe i mogą posiadać gwarancję jakości producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli.
2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Wszelkich informacji udziela także telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu iBOOD.
3. W celu sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji iBOOD rekomenduje, aby reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu lub przesyłki powstałych podczas transportu Klient zgłaszał w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy produktu; niedochowanie wyżej wskazanego terminu nie powoduje utraty, ani ograniczenia ustawowych praw konsumenta.
4. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient będący Konsumentem korzystając z uprawnienia z tytułu rękojmi może składać reklamacje w formie pisemnej na adres iBOOD lub poprzez formularz umieszczony na stronie Sklepu iBOOD. Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu iBOOD. iBOOD ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez niego reklamacji. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu w ramach złożonej reklamacji, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany produkt niezwłocznie.
5. Klient będący Konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt podlega zwrotowi, jeżeli jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, posiada oryginalne opakowanie (jeśli to możliwe), kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
6. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia nie ma obowiązku do ponoszenia żadnych kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. kosztów jego odesłania oraz przygotowania do wysyłki (opakowania, zaadresowania itp.).
7. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami powyżej iBOOD zwróci kwoty, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta. Spełnione przez Klienta będącego Konsumentem świadczenia zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta będącego Konsumentem. iBOOD nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez iBOOD z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

§8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1. iBOOD, zgodnie z art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, dokonuje nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
2. W przypadku pytań o możliwość i warunki odbioru innego niż wskazanego w art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Klient proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 tj. ze zm.), do zadań własnych gminy należy odbiór odpadów komunalnych oraz ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które przyjmować muszą m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają poszczególne gminy m.in. na stronie internetowej urzędu gminy. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają poszczególne gminy m.in. na stronie internetowej urzędu gminy. Wykaz punktów odbioru sprzętu można znaleźć także na stronie internetowej http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj.
4. Szczegółowe informacje w omawianym zakresie można znaleźć w zakładce Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny na stronie internetowej iBOOD.

§9 Prawo właściwe
Do umów sprzedaży produktów zawieranych przez iBOOD w Sklepie iBOOD stosuje się prawo polskie.

§10 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Spółka.

§11 Produkty
1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.iBOOD.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe jak również ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie iBOOD oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2018 roku.
2. iBOOD może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez iBOOD, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu iBOOD. Klient przy złożeniu zamówienia w Sklepie iBOOD zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu iBOOD.