Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IBOOD.COM

1. Algemeen: Onder 'iBOOD' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Silver Ocean B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van iBOOD is gevestigd op het adres: Contactweg 159-2, 1014 BJ te Amsterdam, telefoonnummer: 020-6811388, emailadres customerservice@iBOOD.nl. Silver Ocean B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Haarlem, KvK-nummer 34201965 , BTW-nummer NL8128.93.773.B01

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iBOOD en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen iBOOD en koper.

3. Onjuistheden: iBOOD is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat iBOOD die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Prijzen: Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000), inclusief verwijderingsbijdragen.

5. Afzetgebied: Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Polen.

6. Bezorgkosten zaken: Alle prijzen van de zaken op de site zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.

7. Levering en levertijd

7.1 iBOOD zal zich inspannen om de bestelde zaken op de in de aanbieding aangegeven verzenddatum na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, te verzenden, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Om vertraging te beperken wordt koper geadviseerd bij registratie een telefoonnummer te vermelden waarop hij overdag bereikbaar is.
7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
7.3 Aflevering geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000). iBOOD zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van iBOOD.
7.4 iBOOD is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door iBOOD gedragen.

8. Veilig betalen

8.1 iBOOD biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:
8.2 Creditcard (Mastercard, Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
8.3 Sofortbanking: Sofortbanking is een online betaalmethode die in verschillende landen in Europa actief is, waaronder België en Nederland. Wanneer je Sofortbanking selecteert als betaalmethode wordt je via de Payment Service Provider Ogone doorgestuurd naar het beveiligde platform van Sofortbanking. Vervolgens kun je eigen bank selecteren en eenvoudig je bestelling afronden. Nadat je de betaling hebt afgerond zie je direct of de betaling geslaagd is en wordt de betaling ook direct door de bank verwerkt.
8.4 PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken. Per aanbieding is het de keus aan iBOOD om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.
8.5 iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
8.6 Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.
8.7 Rembours: Nederlandse klanten kunnen bij hun bestelling ook voor Rembours als betaalmethode kiezen. Wanneer deze betaalmethode wordt gekozen, dan kan het gehele bedrag betaald worden bij aflevering. Let wel: Bij bestelling onder Rembours kunnen naast de verzendkosten, extra transactiekosten in rekening gebracht worden. Deze staan vermeldt bij het plaatsen van uw bestelling.

9. iBOOD verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze iBOOD door haar leveranciers is verleend.

10. Herroepingsrecht

10.1 Gedurende veertien dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
10.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop iBOOD geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; c) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) abonnementen van kranten en tijdschriften.
10.3 Na ontbinding dient de koper onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in lid 10.1 bedoelde verklaring de door koper ontvangen goederen terug te zenden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan iBOOD betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding door iBOOD.
10.4 In geval van een niet fysiek product heeft koper veertien dagen bedenktijd na bevestiging van de overeenkomst.
10.5 Het bepaalde in artikel 10.1 geldt voorts niet in geval van diensten:
- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald.
- indien de levering met uitdrukkelijke toestemming van koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
- betreffende weddenschappen en loterijen
10.6 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan iBOOD retourneren.
10.7 U kunt annuleren via uw Mijn iBOOD account. Indien gewenst kunt u ook mailen naar customerservice@ibood.nl, bellen naar telefoonnummer 020-6811388 of gebruik maken van het aanvraagformulier voor annulering (klik op formulier) en deze opsturen naar iBOOD.COM t.a.v. Customer Service, o.v.v. annuleringsaanvraag, Contactweg 149-2, 1014 BJ Amsterdam, Nederland.
10.8 De kosten voor het retour sturen van een annulering zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode.
10.9 iBOOD betaalt het te restitueren bedrag, uiterlijk 14 dagen nadat kopers beroep op herroeping van de overeenkomst bij iBOOD is ontvangen, terug op het door koper op te geven rekeningnummer tenzij Koper explictiet wenst terugbetaald te worden via dezelfde betaalmethode als het moment van bestellen. Betalingen gedaan met Ideal, PayPal (beperkte termijn), Sofortbanking, Bancontact/Mr.Cash en Rembours kunnen enkel via bankrekening terugbetaald worden.

11. Overmacht: iBOOD is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien iBOOD haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door iBOOD kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities )kunnen leveren aan iBOOD. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan iBOOD betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

12. Geschillen en toepasselijk recht: Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen iBOOD en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

13. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens

14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door iBOOD nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van iBOOD.
14.2 iBOOD zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal iBOOD dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.