Dagelijks de beste deal voor de scherpste prijs
Elke dag nieuwe deals
Al 18 jaar de beste deals van Europa
Actieve community
Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN IBOOD.COM

1. Algemeen

1.1. Onder ‘iBOOD’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Silver Ocean B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van iBOOD is gevestigd op het adres: Contactweg 159-2, 1014 BJ te Amsterdam, telefoonnummer: 020-6811388, emailadres: customerservice@iBOOD.nl. Silver Ocean B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer 34201965, BTW-nummer NL8128.93.773.B01.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iBOOD en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen iBOOD (als verkopende partij) en een koper. Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij enkel of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden geraadpleegd en opgeslagen. Voor zover dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Het aanbod en de overeenkomst

3.1. Het aanbod ten aanzien van een product of dienst door iBOOD (“het aanbod”) geldt als herroepelijk en vrijblijvend tot het moment dat het door de koper aanvaard wordt. Het staat iBOOD tot dat moment vrij om het aanbod in te trekken of te herroepen, te vermeerderen of anderszins te wijzigen.

3.2. Indien het aanbod van iBOOD een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, waaronder voorwaarden omtrent het op voorraad of beschikbaar zijn van een product of dienst, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten.

3.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.5. De overeenkomst tussen iBOOD en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van iBOOD (“de bestelling”) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.6. Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt iBOOD onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.7. iBOOD kan binnen wettelijke kaders controleren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien iBOOD op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering specifieke voorwaarden te verbinden.

3.8. iBOOD zal, uiterlijk bij levering van het product of de dienst, de koper de volgende informatie (elektronisch) meesturen:

 • Het postadres van iBOOD waar de koper met schriftelijke klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

4. Onjuistheden in het aanbod

4.1. iBOOD is niet gehouden om de bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een kennelijke fout, vergissing of verschrijving heeft gemaakt en

a.) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout, vergissing of verschrijving ging, of

b.) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat iBOOD die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen van de producten en diensten die iBOOD aanbiedt zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000), inclusief verwijderingsbijdragen.

5.2. Alle prijzen van de producten en diensten die iBOOD aanbiedt zijn inclusief btw.

5.3. Alle prijzen van de producten en diensten die iBOOD aanbiedt zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.

5.4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijswijzigingen als gevolg van één van de situaties zoals omschreven in artikel 4.

5.5. In afwijking van artikel 5.4 kan iBOOD producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6. Afzetgebied

6.1. Op dit moment worden door iBOOD enkel producten en diensten geleverd in Nederland en België.

7. Levering en levertijd

7.1. iBOOD zal zich inspannen om de in een bestelling opgenomen producten of diensten op de in het aanbod opgegeven verzenddatum na de orderbevestiging en ontvangst van de betaling, te verzenden, mits deze voorradig is. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Om vertraging te beperken wordt koper geadviseerd bij registratie een telefoonnummer te vermelden waarop hij overdag bereikbaar is.

7.2. De producten en diensten die iBOOD levert beantwoorden aan de overeenkomst conform de wettelijke waarborgen die artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek biedt.

7.3. iBOOD schakelt voor de levering van sommige producten of diensten derde partijen (hulppersonen) in. In de orderbevestiging wordt vermeld met welke partij contact kan worden opgenomen met vragen over de levering.

7.4. Als plaats van levering geldt het adres binnen het afzetgebied (artikel 6) dat de koper aan iBOOD kenbaar heeft gemaakt.

7.5. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Na annulering als bedoeld in de vorige zin zal iBOOD het bedrag dat de koper heeft betaald onverwijld, althans binnen 14 dagen, terugbetalen.

7.6. Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000). iBOOD zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van iBOOD.

7.7. iBOOD is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door iBOOD gedragen.

8. Veilig betalen

8.1. iBOOD biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen voor de door haar aangeboden producten en diensten:

 • Creditcard (Mastercard, Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
 • PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken. Per aanbod is het de keus aan iBOOD om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.
 • iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
 • Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.

9. Garantie

9.1. iBOOD verleent op de door haar geleverde producten en diensten enkel de garantie die wordt vermeld op de webpagina van dat specifieke product of die specifieke dienst onder het kopje ‘specificaties’. Indien op deze pagina geen garantie wordt vermeld, verleent iBOOD geen garantie ten aanzien van het betreffende product of de betreffende dienst.

10. Herroepingsrecht

Producten

10.1. Gedurende veertien dagen na de dag waarop de koper, zijnde een consument, of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen (“de bedenktijd”), is de koper, zijnde een consument, gerechtigd om de koopovereenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden op de wijze zoals omschreven in artikel 10.8. Het is iBOOD toegestaan te vragen naar de redenen voor de herroeping, maar de koper is niet verplicht die vragen te beantwoorden.

10.2. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:

a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop iBOOD geen invloed heeft;

b) pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer

c) van producten die:

 1. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. snel kunnen bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
 6. losse exemplaren van kranten en tijdschriften.

10.3. Na ontbinding dient de koper onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 10.1 bedoelde verklaring de door koper ontvangen goederen terug te zenden aan iBOOD. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan iBOOD betaalde, welke teruggave binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding door iBOOD plaatsvindt.

10.4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan iBOOD retourneren conform de door iBOOD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.5. In geval van discussie rust het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij de koper.

Niet fysieke producten of diensten

10.6. Indien een overeenkomst ziet op de levering van een niet fysiek product (zoals digitale inhoud) of een dienst begint de looptijd van de bedenktijd van veertien dagen als bedoeld in artikel 10.1 te lopen vanaf de dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

10.7. Het bepaalde in artikel 10.1 geldt voorts niet in geval van diensten:

 • waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop iBOOD geen invloed heeft;
 • die reeds volledig zijn uitgevoerd, indien (a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de koper en (b) de koper heeft verklaard dat de koper zijn herroepingsrecht verliest zodra iBOOD de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald;
 • betreffende gokactiviteiten waarbij bij kansspelen een inzet met een waarde in geld wordt gedaan, met inbegrip van loterijen, casinospelen en weddenschappen en loterijen.

Wijze van herroeping

10.8. Met in achtneming van bovenstaande voorwaarden kunt u uw herroepingsrecht inroepen en de overeenkomst ontbinden via uw “Mijn iBOOD account”. Indien gewenst kunt u ook mailen naar customerservice@ibood.nl, bellen naar telefoonnummer 020-6811388 of gebruik maken van het aanvraagformulier voor annulering (klik op formulier) en deze opsturen naar iBOOD.COM t.a.v. Customer Service, o.v.v. annuleringsaanvraag, Contactweg 149-2, 1014 BJ Amsterdam, Nederland. Al deze mogelijkheden gelden als een ‘ondubbelzinnige verklaring’ aan iBOOD tot ontbinding van de overeenkomst. U kunt ook de overeenkomst ontbinden door middel van het invullen van het modelformulier dat is opgenomen als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden en dit formulier per post te versturen aan bovenstaand adres of per e-mail te versturen aan bovenstaand e-mailadres. Voor het retourneren van je aankoop kan je gebruik maken van onze retourinstructie op http://ibood.link/customerservice/01b_NE_RETURN_INST_CAS_SELF.pdf.

Kosten van herroeping

10.9. De volledige kosten voor het retour sturen van een product, nadat de koopovereenkomst tijdens de bedenktijd is ontbonden, zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode. De koper mag bepalen op welke wijze het product zal worden teruggestuurd. De volledige retourkosten kunnen hoger uitvallen dan de verzendkosten die door de koper in eerste instantie zijn betaald.

Gevolgen van herroeping

10.10. Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden betaalt iBOOD het bedrag dat betaald is voor het product, uiterlijk 14 dagen nadat het beroep van koper op zijn herroepingsrecht door iBOOD is ontvangen, terug via dezelfde betaalmethode als het methode van bestellen. Betalingen gedaan met Bancontact/Mr.Cash kunnen enkel via de bankrekening terugbetaald worden.

11. Overmacht

11.1. iBOOD is gerechtigd de koopovereenkomst tussen haar en koper te ontbinden indien iBOOD haar verplichtingen onder de overeenkomst wegens overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door iBOOD kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren aan iBOOD. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan iBOOD betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegd gerecht

12.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en alle andere rechtsbetrekkingen tussen iBOOD en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbank te Amsterdam is exclusief en bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

13. Persoonsgegevens

13.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden door iBOOD nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van iBOOD.

13.2. iBOOD zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal iBOOD dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.

13.3. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door iBOOD worden opgeslagen en door iBOOD mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van iBOOD. Je kunt je ook afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘unsubscribe’ of ‘afmelden’ te klikken. Voor updates over je bestelling kun je je niet afmelden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in januari 2020.

BIJLAGE 1

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Silver Ocean B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Adres: Contactweg 159-2, 1014 BJ te Amsterdam, telefoonnummer: 020-6811388, emailadres: customerservice@iBOOD.nl.

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende goederen: (aanduiding producten)

levering van de volgende dienst: (aanduiding diensten)

herroep/herroepen (*).

Besteld op ()/Ontvangen op () [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Naam/Namen consument(en) Adres consument(en) Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.