Internet's Best Online Offer Daily - iBOOD.com

Regulamin sklepu internetowego iBOOD


§1 Postanowienia ogólne
1. Serwis iBOOD to europejska platforma transakcji zawierająca największą liczbę ogłoszeń jednodniowych. iBOOD w Polsce prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ibood.com („Sklep iBOOD"). Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.


2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu iBOOD, w których iBOOD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Mickiewicza 7/5, 60-833 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302432 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, posiadająca REGON 300787960 i NIP 779-23-29-907 (zwana dalej „iBOOD") jest sprzedawcą, a zarejestrowany użytkownik iBOOD (zwany dalej „Klientem") jest kupującym.


3. Zarejestrowanym użytkownikiem iBOOD jest osoba posiadająca konto w Serwisie iBOOD prowadzonym przez Silver Ocean B.V spółkę niderlandzką z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Contactweg 159, 1014 BJ Amsterdam, Holandia (zwaną dalej: "Spółką").


4. Do korzystania z Serwisu iBOOD, w tym przeglądania asortymentu Sklepu iBOOD oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


5. Sklep iBOOD za pośrednictwem Serwisu iBOOD umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją o aktualnych w danej chwili limitowanych ogłoszeniach krótkoterminowych w zakresie towarów możliwych do nabycia w promocyjnych cenach oraz ich treści oraz umożliwia złożenie przez Klienta oferty nabycia towarów wskazanych w danym ogłoszeniu i zawarcie umowy sprzedaży na odległość w przypadku przyjęcia oferty przez iBOOD.
6. Informacje o produktach aktualnie dostępnych w Sklepie iBOOD są technicznie wyświetlane na stronie internetowej www.ibood.com.


§2 Rezerwacja i realizacja zamówienia
1. Wszelkie informacje zawarte na stronie www.ibood.com kierowane przez iBOOD do Klientów i potencjalnych Klientów, w szczególności informacje dotyczące produktów (towarów), cenniki, informacje reklamowe i marketingowe, nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów prawa, a są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży produktów.


2. Treść każdego ogłoszenia stanowi złożoną Klientowi przez iBOOD ofertę składania Rezerwacji na produkt objęty ogłoszeniem, co oznacza ofertę zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży, na mocy której strony zobowiązane będą do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego danym ogłoszeniem w terminie 30 dni od dnia przyjęcia tej oferty przez Klienta, na warunkach określonych w treści ogłoszenia, pod warunkiem, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia tej oferty przez Klienta, iBOOD będzie mogła zawrzeć umowę sprzedaży objętego tym ogłoszeniem produktu – będzie mogła zapewnić sprzedaż na rzecz Klienta wskazanej przez Klienta ilości produktów odpowiedniej jakości (np. produkt będzie dostępny, kompletny i pełnowartościowy) i potwierdzi ten fakt wobec Klienta oraz Klient złoży ofertę nabycia produktu objętego danym ogłoszeniem na warunkach wskazanych w ogłoszeniu.


3. Poprzez kliknięcie przycisku „Muszę to mieć!" i uiszczenie Opłaty rezerwacyjnej, Klient przyjmuje powyższą ofertę IBOOD i tym samym składa Rezerwację (strony zawierają umowę przedwstępną o powyższej treści) oraz jednocześnie składa iBOOD ofertę nabycia produktu objętego danym ogłoszeniem na warunkach wskazanych w ogłoszeniu we wskazanej przez siebie ilości, w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Celem finalizacji procesu składania Rezerwacji Klient uiści w pełnej wysokości, tytułem zaliczki kwotę odpowiadającą sumie ceny nabycia produktu i jego przesyłki, która zostanie uiszczona z góry poprzez płatność online, dalej jako „Opłata rezerwacyjna". Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie jej złożenia w formie tzw. „przeglądu rezerwacji" wraz z danymi Klienta do faktury i adresem dostawy, co nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


4. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest akceptacja przez iBOOD złożonej przez Klienta oferty nabycia produktu po weryfikacji spełnienia warunków wskazanych w Rezerwacji – potwierdzenie sprzedaży poprzez e-mail jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, a chwila jego otrzymania przez Klienta stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży. Po przyjęciu Rezerwacji do realizacji IBOOD poinformuje Klienta o szczegółach transakcji - łącznej cenie za towar i kosztach dostawy oraz przewidywanym terminie dostawy oraz prześle stosowny dokument sprzedaży.


5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży produktu, uiszczona Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu produktu i jego wysyłki. W przypadku braku możliwości realizacji Rezerwacji, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem, a do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie. W takim przypadku uiszczona uprzednio przez Klienta Opłata rezerwacyjna zostanie mu niezwłocznie zwrócona przez iBOOD.


6. Chęć zakupu przez Klienta ilości towaru większej niż cztery sztuki towarów z jednego ogłoszenia (w jednym lub kilku zamówieniach) zawsze wymaga weryfikacji dostępności towaru.


7. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą zawierającym umowę sprzedaży z iBOOD w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a iBOOD uzyska informację, że dostawa towaru jest niemożliwa np. z powodu niedostępności produktu, zarówno iBOOD jak i Klient mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (anulować) z powodu braku możliwości realizacji umowy, w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy, bez uszczerbku dla praw przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§3 Ceny
1. Ceny produktów są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Możliwa jest dostawa produktu w więcej niż jednej przesyłce. Jeżeli nastąpi to z przyczyn leżących po stronie iBOOD, dodatkowe koszty dostawy poniesie iBOOD.

§4 Koszty dostawy
Aktualne koszty dostawy są umieszczone na stronie Sklepu iBOOD w sekcji FAQ.

§5 Dostawa i czas dostawy
1. Dostawy na terenie Polski dokonuje firma przewozowa.
2. IBOOD doręczy zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. IBOOD dokłada najwyższej staranności, aby czas dostawy wynosił 1-7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży produktu do dnia jego dostawy, chyba że z opisu produktu wynika inaczej.
4. IBOOD za pośrednictwem firmy przewozowej ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

§6 Płatności
Płatność kwoty stanowiącej sumę ceny produktu oraz kosztów dostawy następuje z góry, przed wysyłką towaru do Klienta poprzez płatność on-line.

§7 Gwarancja, rękojmia (niezgodność z umową), reklamacje, zwroty
1. Produkty (towary) sprzedawane przez iBOOD są fabrycznie nowe i mogą posiadać gwarancję jakości producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli. IBOOD dopuszcza też sprzedaż towarów fabrycznie odnowionych (refurbished), co zostanie wyraźnie zaznaczone w opisie ogłoszenia, które także mogą posiadać gwarancję jakości producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli.


2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Wszelkich informacji udziela także telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu iBOOD.


3. W celu sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji iBOOD rekomenduje, aby reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu lub przesyłki powstałych podczas transportu Klient zgłaszał niezwłocznie, co nie powoduje utraty, ani ograniczenia ustawowych praw konsumenta.


4. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient będący Konsumentem korzystając z uprawnienia z tytułu rękojmi może składać reklamacje w formie pisemnej na adres iBOOD lub poprzez formularz umieszczony na stronie Sklepu iBOOD. Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu iBOOD. iBOOD ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez niego reklamacji. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu w ramach złożonej reklamacji, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany produkt niezwłocznie. Przed zwrotem kwot na rzecz Konsumenta iBOOD musi zweryfikować zawartość przesyłki i zasadność roszczeń reklamacyjnych, co uniemożliwia odesłanie produktu za pobraniem, które nie będzie akceptowane.


5. Klient będący Konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy produktu poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Produkt podlega zwrotowi, jeżeli jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, posiada oryginalne opakowanie (jeśli to możliwe), kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.


6. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia nie ma obowiązku do ponoszenia żadnych kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. kosztów jego odesłania oraz przygotowania do wysyłki (opakowania, zaadresowania itp.). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez iBOOD, iBOOD nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


7. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami powyżej iBOOD zwróci kwoty, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta. Spełnione przez Klienta będącego Konsumentem świadczenia zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta będącego Konsumentem, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli iBOOD nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przed zwrotem kwot na rzecz Konsumenta iBOOD musi zweryfikować zawartość przesyłki, spełnienie warunków odstąpienia i zapoznać się z oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, co uniemożliwia zwrot produktu za pobraniem, który nie będzie akceptowany.


10. Postanowienia §7 punktów 5-9 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez iBOOD z Klientem niebędącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.


12. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą zawierającym umowę sprzedaży z iBOOD w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny, bez uszczerbku dla praw przysługujących przedsiębiorcy na mocy obowiązujących przepisów prawa. Powyższe w szczególności nie narusza praw przysługujących osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego wynikającego zwłaszcza z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1. iBOOD, zgodnie z art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ), dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, dokonuje nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.


2. W przypadku pytań o możliwość i warunki odbioru innego niż wskazanego w art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ), sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Klient proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.


3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), do zadań własnych gminy należy odbiór odpadów komunalnych oraz ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które przyjmować muszą m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają poszczególne gminy m.in. na stronie internetowej urzędu gminy.

4. Szczegółowe informacje w omawianym zakresie można znaleźć w zakładce Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny na stronie internetowej iBOOD.

§9 Prawo właściwe
Do wzajemnych zobowiązań Klientów i iBOOD, w tym do umów sprzedaży produktów zawieranych przez iBOOD w Sklepie iBOOD stosuje się prawo polskie.

§10 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka. Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie i bezpieczeństwo znajdują się pod adresem http://www.ibood.com/pl/pl/privacy/.

§11 Produkty
Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.iBOOD.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe jak również ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 02 września 2020 roku.
2. W zakresie danej umowy sprzedaży, Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
3. iBOOD może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez iBOOD, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu iBOOD. Klient przy złożeniu zamówienia w Sklepie iBOOD zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu iBOOD.